Dodací a platební podmínky

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY soukromé společnosti XPERT DATA B.V., se sídlem a hlavním místem podnikání v Oldenzaal.

1. Platnost těchto podmínek

1.1. Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky, smlouvy a/nebo postoupení uzavřené společností Xpert Data b.v. (dále také jako prodávající) se třetími stranami.

1.2. Pokud klient použije dodací, prodejní nebo nákupní podmínky odchylné od našich podmínek, nebudou nás tyto závazné, pokud nebudou výslovně písemně akceptovány.

1.3. Má se za to, že klient, který nakoupil u prodávajícího za těchto podmínek, mlčky souhlasí s aplikací těchto obchodních podmínek s případnými pozdějšími objednávkami, které učinil ústně, písemně, telefonicky, telegraficky nebo jinak, bez ohledu na to, zda taková objednávka byla učiněna písemně. je přiložen.

2. Nabídky

2.1. Všechny nabídky a nabídky jsou nezávazné, pokud neobsahují podmínky pro přijetí.

2.2. Máme právo odmítnout objednávku bez udání důvodu.

3. Ceny

3.1. Cenové nabídky jsou vždy prováděny na základě cen platných v době uzavření smlouvy. Pokud by následně došlo ke zvýšení cen (např. z důvodu zvýšení cel, spotřebních daní apod.), vyhrazujeme si právo převést cenový rozdíl na klienta.

3.2. Uvedené ceny jsou vždy bez daně z obratu.

3.3. Slevy jsou poskytovány na transakci a nedávají žádný nárok na tyto slevy v následujících transakcích.

4. Zrušení a změna

4.1. Ke zrušení objednávky je nutný náš souhlas. V případě zrušení postoupení, které nám bylo svěřeno, veškeré náklady, které nám v souvislosti s tímto postoupením vzniknou, jdou na účet klienta s tím, že klient je v každém případě povinen uhradit nám alespoň 20 % jistiny, pokud jde o náklady na zrušení, bez toho jsme povinni prokázat, že nahlášené náklady nám skutečně vznikly.

4.2. Ustanoveními předchozího článku není dotčeno naše právo na náhradu ušlého zisku a další škody vyplývající z předmětného zrušení.

4.3. Pokud Xpert Data b.v. nemůže v plném nebo částečném plnění smlouvy z důvodu vyšší moci nebo jiných okolností, které nemůže ovlivnit, je oprávněn dle svého uvážení pozastavit plnění, dokud vyšší moc nebo tyto okolnosti nepominou, a to buď smlouvu jako celek nebo zčásti částečně zrušena dopisem nebo faxem adresovaným klientovi, aniž by byl povinen zaplatit jakoukoli náhradu.

5. Doručení a doprava

5.1. Uvedené dodací lhůty nebudou nikdy považovány za konečné a jsou přibližné, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.

5.2. Dodané zboží bude přepraveno - není-li stanoveno jinak - na náklady klienta.

6. Výhrada vlastnického práva

6.1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z nás na kupujícího až poté, co kupující uhradí kupní cenu a vše ostatní, co nám podle této smlouvy dluží (včetně úroků a pokut).

6.2. Nesplní-li kupující jakoukoli povinnost ze smlouvy, je prodávající oprávněn převzít zboží zpět bez upozornění na prodlení. Kupující zmocňuje prodávajícího ke vstupu na místo, kde se tyto věci nacházejí.

6.3. Kupující je povinen nás informovat o zabavení zboží, na kterém spočívá výhrada vlastnictví.

6.4. Není dovoleno dát zboží zcela nebo zčásti do zástavy třetím osobám nebo převést jeho vlastnictví mimo běžný obchodní postup, dokud nebude úplné zaplacení.

7. Reklamy

7.1. Případnou reklamaci je nutné uplatnit písemně neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží nebo poskytnutí služby, aby měl prodávající možnost prošetřit správnost a povahu reklamace.

7.2. Zákazník, který nezkontroloval dodané zboží na nezávadnost do 3 dnů od převzetí, má se za to, že s dodávkou nebo s plněním souhlasí.

7.3. Námi dodané zboží bude při včasné reklamaci převzato zpět pouze tehdy, bude-li po našem svolení doručeno přepravné zaplacené do našeho skladu.

7.4. Hodnota vráceného zboží bude s klientem vypořádána po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím.

8. Odchylky

8.1. Drobné kvalitativní odchylky, kterým se běžně nelze vyhnout nebo které jsou podle obchodních zvyklostí obecně povoleny, nemohou být důvodem k reklamaci.

8.2. Při posuzování, zda se dodávka odchyluje mimo přípustné meze, je třeba z dodávky vzít průměr. Není tedy možné odmítnout několik kopií.

9. Záruka

9.1. V souladu s tím, co je uvedeno v 9.3. je stanoveno za předpokladu, že Xpert Data b.v. záruku na materiálové a výrobní vady jím dodaného zboží. Tato záruka pouze znamená, že Xpert Data b.v. - podle svého uvážení - opraví tyto chyby podle svých nejlepších schopností nebo repl